ادبیات
وبلاگ فرهنگی هنری و ادبی

نام و نام خانوادگی     آزمون انشاء و نگارش فارسی  سال دوم راهنمایی     نوبت اول             

1)  در نوشتن باید به اصل ..................... و .......................... توجه کنیم (1)  

2)  گونه ی گفتاری زبان را نباید در نوشتار استفاده کرد  (5%)     ص(    )           غ (  ) 

رعایت بند نویسی در زیبایی ظاهری انشاء تاثیری ندارد (5%)     ص(  )             غ (  )

3)  چهار آرایه ی ادبی نام ببرید و بنویسید استفا ده از آرایه های ادبی چه تاثیری در انشاء دارد (2)     

4)  این عبارت را تا دوسطر ادامه دهید (2)

 خداوند ناظر اعمال ماست ...

  5) خانواده ی خوب و بانشاط  چه مشخصاتی دارد ( یک بند بنویسید  ) ( 1)

     6 ) یک جمله زبانی و یک جمله ی ادبی  بنویسید  ( 1)    

از این موضوعات یکی را به دلخواه انتخاب کنید  و انشایی بنویسید ( 12)

1-   در عالم خیال ورویا  به سفر خیالی بروید

2-   مطالعه ی کتاب چه تاثیری در زندگی انسان دارد

3-   زیبایی زندگی در چه مواردی است

 

به نام خالق هستی  نام و نام خانوادگی ...........آزمون نگارش و انشاء فارسی،

 

1-

برای پرورش ذهن و قدرت نویسندگی مطالعه ی

كتاب هاي  ............و ...............و .............مفید است

75%

2-

در کوتاه نویسی باید دقت کنیم مطالب اصلی فراموش نشود

     ص (  )                    غ (  )

25%

3-

در این ابیات کدام آرایه ادبی به کار  رفته است

بسم الله الرحمن الرحیم                  هست کلید در گنج حکیم

برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه ؟ 

                                ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار

 

5%

4-

یک بند بنویسید و در آن ضرب المثل یا مبالغه ( اغراق )  به کار ببرید

 

 

 

1

5-

در باره ی مراسم صبحگاهي مدرسه ي تان شرحی بنویسید ( حداقل دوسطر)

 

 

2

6-

یک بند بنویسید و این کلمات را در آن به کارببرید . (اعمال، پاداش ،خداوند )

 

 

5/1

7-

در سفر خیالی با یک مورچه همراه شوید و گزارشی ازاین سفر خیالی بنویسید

 

 

2

 

از این موضوعات یکی را انتخاب و درباره ی انشایی بنویسید (12)

 داشتن برنامه ریزی در کارها و اهداف چه تاثیری در موفقیت انسان دارد

شرح حال خود را بنویسید

انیس کنج تنهایی کتاب است                       فروغ صبح دانایی کتاب است

  

1- واژه های زیر رادر جمله به کار ببرید.

الف: زنهار        ب:چابک        ج:نوشتم         د: تکلیف 

    ه:طرب          و:انعطاف پذیری       ز:خردمند

ح: شعار جمعیت                                                            ط:مسکن

2-صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید .

الف: گونه ی گفتاری زبان را جز درنقل قول ها وسبک های ویژه نباید در نوشتار به کار برد  ص          غ

ب: از تلمیح برای جذاّب تر وغنی تر کردن انشا می توان بهره گرفت    ص              غ

ج: نباید در نوشته ها از مثل ها وحکایات استفاده کرد     ص      غ

د: رعایت فاصله (حاشیه گذاری ) در دو طرف انشا لازم نیست   ص            غ

ه: رعایت بند نویسی (پاراگراف ) در انشا سبب زیبایی وانسجام می شود    ص            غ

3- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

الف: در نوشتن انشا باید به اصل ......................و......................توجه کرد

ب : میان جمله ها ی یک نوشته باید با ..................و...................ارتباط برقرار کرد

ج: مطالب ........... را ازنوشته حذف کنید واز تکرار ...................پرهیز کنید

4- بیت زیرا توضیح دهید :

زدریای خرد گوهرتوان جست                        که دریایی بدان پهناوری نیست

5-برای موضوعات زیر کلمات قصار یا امثال وحکم پیدا کنید

دوست                                                         نیکوکاری

6-درمورد هر کدام از امثال وحکم زیر در یک بند توضیح دهید

«کم گوی وگزیده گوی چون در                   تازاندک تو جهان شود پر»

هرکه باحق درافتاد برافتاد

7-گزارشی ازیک سفر خیالی بنویسید

8-این تصویر را به دوگونه ادبی وزبانی توصیف کنید    (تصویر انتخابی)

9- معادل فارسی کلمات زیر را بنویسید .

اس ام اس .............. کوپن ..............سایت ...................فاکس..................

10-برای داشتن خانواده ای آرام وبا نشاط چه باید کرد ؟(یک بند بنویسید )

11- از بهترین نمونه های ادبیات تعلیمی در ایران دو نمونه را نام ببرید ؟

12- نمونه انشا

الف - احترام به بزرگترها      ب- دوست ودوست یابی ودوستان خوب

ج- اهمیت ادب آموزی ورعایت ادب در زندگی           د- زیبایی های آفرینش

ه- جلوه های زیبایی وآفرینش  محل سکونت خود توصیف کنید

و-  اهمیت کتاب وکتاب خوانی

ز-اهمیت علم وعلم آموزی (تفاوت های انسان دانا ونادان از نظر شما)

ح-انقلاب اسلامی ومردم ایران

ط-پیروزی انقلاب اسلامی وویژگی های آن

 

 

          1-پاسخ مناسب را انتخاب كنيد.

الف: .از نشانه ی( - )در کدام یک از موارد زیر استفاده نمی شود ؟5/0

1 : نمایش نامه نویسی 5    2: در آخر جملات امری5   3: مکالمات تلفنی5        4: فیلم نامه نویسی5

ب:  اگر شاعر یا نویسنده برای زیباتر کردن نوشته اش اشاره غیر مستقیم به آیات ،روایات و .داشته باشد از کدام زیبایی ادبی         استفادکرده است ؟ 5/0

1: تشخیص5           2: تلمیح 5                      3: تشبیه  5                            4: تضمین5 

2. به کلماتی که معنای نزدیک به هم دارند کلمات هم خانواده میگویند5/0                ص    5                                                        غ      5

3. نوشته ی ادبی از نوشته ی زبانی تأثیر پذیری بیشتری دارد  5/0                             ص   5       غ      5

4- به شيوه ي بهره گيري غير مستقيم از آيات  احاديث و روايات  تشبيه مي گويند. 5/.    ص    5     غ  5     

5. در نوشتن انشاء باید به اصل ...........و................جملات توجه کنیم 1

6. به فشرده و خلاصه ی افکارو اندیشه های بلند................ می گویند5/0

7- بیت زیر را به نثری ساده بازنویسی کنید1

« به راه دانش ای مرد خردمند            زیانی برتر از تن پروری نیست »

8- جمله های ادبی را به صورت ساده ی زبانی بنویسید 1

الف :دندان هایش مثل مروارید می درخشد

ب :زمستان کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد

9-واژه های «علم ،تلاش ،دانشمند ،کشور »را در سه سطر به کار ببرید 5/1

10-جمله ی ناتمام زیر را تا 3سطر ادامه دهید 5/1

کتاب ها مونس لحظات تنهایی.....

11-شاه بيت و بيت الغزل را تعريف كنيد.1 نمره

 انشاء 10نمره

از سه موضوع زیر يكي را انتخاب كنيد.

الف :نقش ورزش در سلامتی جسم و روح

ب:وظیفه ی ما نسبت به میهنمان چیست ؟

ج: رمز موفقیّت در زندگی .....

 

 

          سوالات انشا سال دوم راهنمایی نوبت اول:

ف- گاه می توان برای خیال انگیز كردن نوشته از شیوه ……………………….  استفاده كرد 0

ب- یكی از راه های تمرین در نویسندگی نوشتن ……………………….  است .

ج- رمز موفقیت در نوشتن     …………………    است

 

نمونه سوال آزمون نگارش و انشا پایه دوم نوبت اول

الف ) موضوع های نگارشی : از دو موضو زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده توصیف کنید . (1 نمره)

به گیتی بهتر از دانشوری نیست            به جز دانش به گیتی مهتری نیست

2 ) چگونه می توانیم دوست خوبی باشیم ؟

ب ) پرسش ها : (1 نمره)

1 ) با هر یک از .اژه های زیر جمله ای ادبی بنویسید . (1 نمره)

- باران :

- کودک :

2 ) واژه های (گل ، باغبان ، بوستان ، طراوت) را در یک بند (حرود سه سطر) به کار ببرید . (1 نمره)

3 ) عبارت نا تمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید . (1 نمره)

- سخن دانشور را ..............

4 ) جمله ی ادبی زیر را به صورت ساده ی زبانی بنویسید . (1 نمره )

- شاخه های درختان ، زیر بار میوه های تابستانی قد خم می کنند .

5 ) با بهره گیری از عنصر تشخیص ، یک بند در باره ی «کتاب» بنویسید . (سه سطر ) 1 نمره

6 ) بیت زیر را به نثر ساده ، باز نویسی کنید .

- بُود بی مزد و منّت اوستادی                            ز دانش بخشدت هر دم مرادی

7 ) احساس خود درباره ی بهترین با بدترین کتاب درس خودتان (در 3 سطر ) بنویسید .(1 نمره)

8 ) نوع جمله های زیر را (ادبی / زبانی) معین کنید .

الف ) در پاییز برگ ها با وزش و نسیم دست از دامن شاخه ها رها می کنند و رقصان در باد به زمین می ریزند و فرشی رنارنگ زیر پای عابران می گستردنند .

ب ) من با خویش عهد بسته ام هر روز کتاب تازه ای بخوانم .

9 ) عبارت زیر را ویرایش کنید .(1 نمره)

رفتم پیشش -گفتم --- چیه حسین علی – می خوای نامه بنویسی ---

10 ) تصویر روبه رو را به کمک عنصر تشبیه در دو سطر بنویسید .( 1 نمره )

 

 

[ یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:13 ] [ سیدی ]
درباره وبلاگ

امکانات وب